วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ประวัติโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง


โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513 โดยความอุปถัมภ์ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ของจังหวัดราชบุรี (นพค. รบ.) ได้ช่วยเหลือวัสดุในการก่อสร้างทั้งสิ้น 36,000 บาทการเปิดเรียนครั้งแรกสอนเฉพาะเด็กซึ่งผู้ปกครองประสบอุทกภัยจากท้องที่ตำบลด่านทับตะโก ซึ่งอพยพมาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านพัฒนา มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 65 คน การสอนครั้งแรกได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง ส่งนักศึกษาฝึกสอนมาช่วยสอนชั่วคราวก่อน จนกระทั่งวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 ทางอำเภอได้ส่งนายมานิตย์ นิกรศิริ มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ จึงได้เปิดเรียนจริงและมีเด็กในท้องที่ใกล้เคียงมาเข้าเรียนมากขึ้น ทางราชการจึงดำริสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้นใหม่ และขยายอานาเขตโรงเรียนให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด 30 ๆร่ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนที่จะเข้าเรียนต่อไป
ด้วยความสนับสนุนของ นพค. ราบุรี และราชการส่วนอำเภอ จึงของบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 008 เป็นเงินทั้งสิ้น 710,000 บาท เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2514 แล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2514 ในปีงบประมาณนี้รวมถึงโรงฝึกงาน 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง ส้วม 2 หลัง และค่าวัสดุครุภัณฑ์ทั้งหมด
ต่อมาในปีการศึกษา 23516 โรงเรียนได้รับคำสั่งจากกระทรวงมหาดไทยให้ขยายการศึกษาภาคบังคับ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 และได้ยกฐานะจัดตั้งเป็นโรงเรียนชุมชนของจังหวัดราชบุรี
ในปีการศึกษา 2517 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้ของบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งของรัฐบาล สร้างอาคารเรียนให้อีกหนึ่งหลัง เป็นแบบ ป 1 ก. ขนาด 5 ห้องเรียน
ในปีการศึกษา 2518 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้ของบประมาณสร้างอาคารเรียนให้อีก 1 หลัง เป็นแบบ ป 1 ก. ขนาด 4 ห้องเรียน
ในปีการศึกษา 2519 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ให้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป 1 ก. ขนาด 4 ห้องเรียน
ในปีการศึกษา 2520 ทางโรงเรียนมีนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้ของบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป 1 ก. ขนาด 5 ห้องเรียน และได้บรรจุครูเพิ่มและสร้างบ้านพักครูเพิ่มให้อีก
ในปีการศึกษา 2521 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป 1 ก. ขนาด 5 ห้องเรียน 1 หลัง อีก 1 หลัง และนายมานิตย์ นิกรศิริ ครูใหญ่ ได้ขออนุญาตลาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง ทางจังหวัดจึงแต่งตั้งให้นายชูศักดิ์ ชมพูพันธ์ ผู้ช่วยครูใหญ่ให้รักษาการในตำแหน่ง ผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2521 ทางจังหวัดได้แต่งตั้งให้นายเสรี คลังนาค ครูใหญ่โรงเรียนวัดท่าเคย มาดำรงตำแหน่งผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ แทนนายชูศักดิ์ ชมพูพันธ์
ปีการศึกษา 2523 นายปิยะศักย์ นิกรศิริ จบการศึกษาชั้นปริญญาตรี คุรุศาสตร์บัณฑิตและได้มาดำรงตำแหน่งเดิม
ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปิดทำการสอนทั้งหมด 21 ห้องเรียน พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้างรายเดือน 1 คน บุคลากรทางการศึกษาอื่น 1 คน รวมมีข้าราชการทั้งหมด 28 คน เป็นชาย 8 คน หญิง 20 คน นักการภารโรง 2 คน มีอาคารเรียน 5 หลัง บ้านพักครู 14 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 2 หลัง ส้วม 4 หลัง มีที่ดินทั้งหมด 28 ไร่ ที่ดินและอาคารประกอบได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2543 นายพิสิฐ รอดประเสริฐ ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางแพ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 นายสมโภชน์ ศรีเมือง ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
ธรรมศาสตร์ – จุฬา 2 ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2550 นางเฉลย แตงเที่ยง ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำพระ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2551 นายสิทธิชัย ทุติยาภรณ์ ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง จนถึงปัจจุบัน


ปรัชญาของโรงเรียน
วิริเยน ทุขมจฺ เจติ บุคคลร่วงทุกข์เพราะความเพียร

คำขวัญ
นักเรียนดี มีความรู้คู่คุณธรรม นำชุมชน

สีประจำโรงเรียน
สีเขียว ดำ


ข้อมูลพื้นฐาน
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาล ตั้งอยู่เลขที่ 14 หมู่ที่ 1 ถนนราชบุรี - สวนผึ้ง ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70180 โทรศัพท์ 032 – 364430 โทรสาร - e-mail - website - สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ราชบุรี เขต 1
1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1.3 มีเขตพื้นที่บริการ 5 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ 1 ป่าหวาย หมู่ 5 ป่าหวาย หมู่ 9 ป่าหวาย
หมู่ 1 ท่าเคย หมู่ 5 ท่าเคยหมู่ 7 ท่าเคย หมู่ 8 ท่าเคยหมู่ 9 ท่าเคย
2. ข้อมูลด้านการบริหาร
2.1 ชื่อ - สกุลผู้บริหาร
นายสิทธิชัย ทุติยาภรณ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ป.บัณฑิต สาขา บริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 2 สิงหาคม 2550 จนถึงปัจจุบัน
2.2 รองผู้อำนวยการ (ที่ได้รับแต่งตั้ง) 1 คน
ชื่อ นายเจนกิจ ทรัสตียากร วุฒิการศึกษาสูงสุด ค.ม.

3. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
7.1 อาคารเรียนและอาคารประกอบ 12 หลัง ได้แก่ อาคารเรียน 5 หลัง
อาคารเอนกประสงค์ อาคาร บ้านพักครู 14 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 2 หลัง ส้วม 4 หลัง มีที่ดินทั้งหมด 28 ไร่ ที่ดินและอาคารประกอบได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ
7.2 จำนวนห้องเรียนทั้งหมด 21 ห้องเรียน แบ่งเป็น
อนุบาล 1 จำนวน 2 ห้องเรียน อนุบาล 2 จำนวน 2 ห้องเรียน ป.1 จำนวน 2 ห้องเรียน ป.2 จำนวน 2 ห้องเรียน ป. 3 จำนวน 2 ห้องเรียน ป. 4 จำนวน 2 ห้องเรียน ป.5 จำนวน 2 ห้องเรียน ป.6 จำนวน 2 ห้องเรียน ม.1 จำนวน 2 ห้องเรียน ม.2 จำนวน 2 ห้องเรียน ม.3 จำนวน 1 ห้องเรียน

4. วิสัยทัศน์ (VISION)
โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยี นักเรียนมีคุณธรรม รักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม การศึกษา
5. พันธกิจ (MISSION)
1. พัฒนาการเรียนรู้ โดยจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
2. ส่งเสริมปฏิรูปการศึกษาโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นองค์ประกอบในการจัดการศึกษา
3. ปรับปรุงพัฒนาและสร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
4. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน
5. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนให้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
6. ส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยเน้นให้นักเรียนได้ศึกษาต่อ
7. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดกับนักเรียน โดยนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ตลอดถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น